o1 โครงสร้าง

หนังสือสั่งการ กรมการปกครอง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ รายละเอียด

230. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2565

เนื้อหา

229. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565

เนื้อหา

228. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

เนื้อหา

227. โทรสารในราชการ ปค. (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ ว 87 ลว. 4 สิงหาคม 2565 ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 47) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 14/2565 และประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เนื้อหา

226. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2565

เนื้อหา

225. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2565

เนื้อหา

224. โทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 16024 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง ปจ. ทุก จังหวัด เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46)

เนื้อหา

223. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565

เนื้อหา

222. โทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 15427 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึง ปจ. ทุก จังหวัด เรื่อง ขอยกเลิกการรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)

เนื้อหา

221. ศบค.ปค. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 14361 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ ขอให้ ทปค.จ. ทุกจังหวัด รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ ศบค.ปค. ภายในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เนื้อหา

220. โทรสารในราชการ ปค. (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 13702 ลว. 2 มิถุนายน 2565 ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 10/2565 และ 11/2565

เนื้อหา

219. ศบค.ปค. มีหนังสือ มท 0321/ว 13322 ลว. 31 พ.ค. 2565 ถึง ทปค.จ. ทุกแห่ง เรื่อง สำรวจจำนวนสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ

เนื้อหา

218. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2565

เนื้อหา

217. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565

เนื้อหา

216. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565

เนื้อหา

215.- โทรสารในราชการ ปค. (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 11738 ลว. 12 พ.ค. 2565 จาก อปค. ถึง ปจ. ทุก จ.
- เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายหมู่บ้าน

เนื้อหา

214. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2565

เนื้อหา

213. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๕ และ ๗/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๓๗ ลว. ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เนื้อหา

212. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่๕/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๓๕ ลว. ๑๑ เม.ย. ๖๕

เนื้อหา

211. ประกาศที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๘๘๖ ลว. ๗ เม.ย. ๖๕

เนื้อหา

210. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2565

เนื้อหา

209. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหา

208. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๕/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๓๐ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เนื้อหา

207. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่๓/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๘ ลว. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เนื้อหา

206. ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๗ ลว. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เนื้อหา

205. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565

เนื้อหา

204. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๐ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เนื้อหา

203. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๑ ลว. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เนื้อหา

202. ประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๐ ลว. ๑ ก.พ. ๖๕

เนื้อหา

201. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๓/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๘ ลว. ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เนื้อหา

200. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2565

เนื้อหา

199. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๑) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑/๒๕๖๕ และ ๒/๒๕๖๕ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๕ ลว. ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เนื้อหา

198. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2564

เนื้อหา

197. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

เนื้อหา

196. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา

195. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา

194. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๔/๒๕๖๔ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๓๐ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เนื้อหา

193. ประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๒๔ ลว. ๘ ธ.ค. ๖๔

เนื้อหา

192. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๙) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๒/๒๕๖๔ (แจ้งสำนักกอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๒๓ ลว. ๗ ธ.ค. ๖๔

เนื้อหา

191. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๘) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒๑/๒๕๖๔ (แจ้งสำนักกอง) ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๒๑๔ ลว. ๒๒ พ.ย. ๖๔

เนื้อหา

190. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 20/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 18) (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด มท 0321/ว207 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา

189. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

188.รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

187. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว203 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา

186. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 200 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

185. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่16/2564 (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท0321/ว199 ลว.28 ต.ค. 64

เนื้อหา

184. การจัดตั้งสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 194 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

183. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 193 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

182. ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายปกครองต่อแผนการเปิดประเทศ (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 190 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

181. ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายปกครองต่อแผนการเปิดประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 25355 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

180. แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 189 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

179. การกำชับการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายหมู่บ้าน ในระบบสารสนเทศฯ Thai QM 2021 และมอบหมายผุู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละอำเภอเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat Thai QM 2021 (แจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 24660 ลว. 6 ตุลาคม 2564

เนื้อหา

178. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2564

เนื้อหา

177. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) แจ้งสำนัก/กอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 180 ลว. 1 ต.ค. 2564

เนื้อหา

176. การกำชับการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายหมู่บ้าน ในระบบสารสนเทศฯ Thai QM 2021 (แจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 24140 ลว. 30 กันยายน 2564

เนื้อหา

175. เอกสารประกอบการประชุม ศบค.ปค. ในการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 9/2564 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เนื้อหา

174. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2564

เนื้อหา

173. การสำรวจข้อมูลความต้องการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 169 ลว. 17 กันยายน 2564

เนื้อหา

172. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564) ด่วนที่สุด ที่ มท 0320/ว 5216 ลว 10 กันยายน 2564

เนื้อหา

171. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 21720 ลว 6 กันยายน 2564

เนื้อหา

170. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

169. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) (ส่วนกลาง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 157 ลว 31 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

168. เอกสารประกอบการประชุม ศบค.ปค. ในการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 8/2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

167. การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้งสำนัก/กอง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว149 ลว 20 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

166. การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.2/ว4762 ลว 19 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

165. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

164. การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายหมู่บ้าน ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) (แจ้งจังหวัด ทุกจังหวัด) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 19440 ลว. 16 ส.ค. 2564)

เนื้อหา

163. การแจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0309.5/ว19242 ลว 11 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

161. การดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว18860 ลว 6 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

160. ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) (ภูมิภาค) ที่ มท 0309.10/ว 18823 ลว. 6 ส.ค. 2564

เนื้อหา

159. การสนับสนุนการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อ ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) โทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 18963 ลว 9 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

158. การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11 /2564 (สำหรับส่วนกลาง) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ง 136 ลว. 6 ส.ค. 64

เนื้อหา

157. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564

เนื้อหา

156. การรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รายหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 18509 ลว 2 ส.ค. 64

เนื้อหา

155. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.2/ว18028 ลว 23 ก.ค. 64

เนื้อหา

154. การสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร ปค. ส่วนกลาง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 121 ลว 22 ก.ค. 64

เนื้อหา

153. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการตายด้วยโรคติดต่ออันตราย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 208 ลว 19 ก.ค. 64

เนื้อหา

152. การอนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 2365 ลว 19 ก.ค. 64

เนื้อหา

151. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 2364 ลว 19 ก.ค. 64

เนื้อหา

150. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564

เนื้อหา

149. สรุปมติที่ประชุม ศบค.ปค. วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (ส่วนกลาง) หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 109 ลว 6 ก.ค. 64

เนื้อหา

148. สรุปมติที่ประชุม ศบค.ปค. วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง (ส่วนภูมิภาค) หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 16527 ลว 5 ก.ค. 64

เนื้อหา

147. ระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว 197 ลว 2 ก.ค. 64

เนื้อหา

146. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564

เนื้อหา

145. การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว 195 ลว 29 มิ.ย. 64

เนื้อหา

144. การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24) ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 103 ลว 25 มิ.ย. 64 (สน.มน. สน.อส. และ สน.ปท.)

เนื้อหา

143. เอกสารประกอบการประชุม ศบค.ปค. ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

เนื้อหา

142. หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ที่ มท 0302.2/ว 2057 ลว 23 มิ.ย. 64

เนื้อหา

141. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564

เนื้อหา

140. การเปิดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว 181 ลว 14 มิ.ย. 64

เนื้อหา

139. การสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง โทรสาร ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 14652 ลว 15 มิ.ย. 64

เนื้อหา

138. การบริหารจัดการและการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง โทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 12984 ลว 25 พ.ค. 64

เนื้อหา

137. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

เนื้อหา

136. สรุปข้อสั่งการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2564

เนื้อหา

135. เอกสารประกอบการประชุม ศบค.ปค. ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

เนื้อหา

134. สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง (ส่วนภูมิภาค)

เนื้อหา

133. สรุปการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)

เนื้อหา

132. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

เนื้อหา

131. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 5/2564) ที่ มท 0320/ว 2694 ลว. 11 พ.ค. 64

เนื้อหา

130. สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมการปกครอง และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยงข้อง ห้วงระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 (ส่วนภูมิภาค)

เนื้อหา

129. สรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรมการปกครอง และข้อราชการสำคัญที่เกี่ยงข้อง ห้วงระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564 (ส่วนกลาง)

เนื้อหา

128. รวมข้อสั่งการ COVID-19 จาก ศบค. ศปก.ศบค. ศบค.มท. และ ศบค.ปค. ระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2564

เนื้อหา

127. แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองบัญชาการกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ มท 0311.1/ 67 ลว. 3 พ.ค. 64

เนื้อหา

126. เอกสารประกอบการประชุม ศบค.ปค. ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 (รวมข้อสั่งการตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และการบริหารวัคซีน)

เนื้อหา

125. การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรผระจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) ที่ มท 0309.2/ว 11066 ลว. 30 เม.ย. 64

เนื้อหา

124. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ มท 0302.2/ว 1420 ลว. 28 เม.ย. 64

เนื้อหา

123. การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ที่ มท 0321/ว 64 ลว. 28 เม.ย. 64

เนื้อหา

122. แนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0305.1/ว 10510 ลว. 23 เม.ย. 64

เนื้อหา

121. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564) ที่ มท 0320/ว 2331 ลว. 22 เม.ย. 64

เนื้อหา

120. การระงับการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติให้แก่แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0309.8/ว 130 ลว. 22 เม.ย. 64

เนื้อหา

119. การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ที่ มท 0321/ว 60 ลว. 20 เม.ย. 64

เนื้อหา

118. การสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0321/ว 58 ลว. 19 เม.ย. 64

เนื้อหา

117. การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ที่ มท 0321/ว 56 ลว. 16 เม.ย. 64

เนื้อหา

116. การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ มท 0309.1/ว 9978 ลว. 16 เม.ย. 64

เนื้อหา

115. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค.(ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ มท 0302.2/ว 1274 ลว. 14 เม.ย. 64

เนื้อหา

114. มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ มท 0307.6/ว 1996 ลว. 5 เม.ย. 64

เนื้อหา

113. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ มท 0306.7/ว 1337 ลว. 29 มี.ค. 64

เนื้อหา

112. แนวทางปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ ที่ มท 0321/ว 8274 ลว. 26 มี.ค. 64

เนื้อหา

111. การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0230/ว 7431 ลว. 18 มี.ค. 64

เนื้อหา

110. ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ที่ มท 0309.8/ว 78 ลว. 4 มี.ค. 64

เนื้อหา

109. วิทยุกรมการปกครองลงทะเบียนเราชนะสำหรับฯ ที่ มท 0310.3/ว 5155

เนื้อหา

108. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

เนื้อหา

107. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564) ที่ มท 0320/ว 888 ลว. 11 ก.พ. 64

เนื้อหา

106. ประเด็นคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)

เนื้อหา

105. กำชับการปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ มท 0310.2/ว 3071 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหา

104. ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ มท 0309.8/ว 37 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหา

103. ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่ มท 0307.3/ว 2550 ลว. 27 มกราคม 2564

เนื้อหา

102. สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค. (วันพุธที่ 20 มกราคม 2564)

เนื้อหา

101. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ที่ มท 0309.8/ว18 ลว. 21 มกราคม 2564

เนื้อหา

100. การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ มท 0309.2/ว 324 ลว 18 มกราคม 2564

เนื้อหา

99. ขอความร่วมมือโรงรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่ มท 0307.10/ว 355 ลว 19 มกราคม 2564

เนื้อหา

98. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) ที่ มท 0321/ว 326 ลว 18 มกราคม 2564

เนื้อหา

97. การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Bast Practice) ในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0321/ว 1067 ลว 14 มกราคม 2564

เนื้อหา

96. เอกสารรับรองผูที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอันเป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าขออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 12 ลว 14 มกราคม 2564)

เนื้อหา

95. มาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัยหาการลักลอบเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญต และปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0317.10/ว 156 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

94. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ มท 0307.6/ว 155 ลว.12 มิถุนายน 2564

เนื้อหา

93. ข้อราชการสำคัญจากการประชุม ศบค.ปค. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 (แจ้งสำนัก/กอง) (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 7 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

92. ข้อราชการสำคัญจากการประชุม ศบค.ปค. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 (โทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 640 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

91. ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.10/ว 534 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

90. แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (โครงการติดตั้งบานเลื่อนอัตโนมัติ) ในส่วนภูมิภาค (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 396 ลว 6 มกราคม 2564)

เนื้อหา

89. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค.(ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ ว 23 ลว. 5 ม.ค. 64)

เนื้อหา

88. สนับสนุนแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (วิทยุ ในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ ว 2 ลว. 5 ม.ค. 64)

เนื้อหา

87. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูลการจัดทำประวัติและการออกบัตรให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ ว 1 ลว. 5 ม.ค. 64)

เนื้อหา

86. การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ ว 7820 ลว. 30 ธ.ค. 63)

เนื้อหา

85. การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) (หนังสือ ปค ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ ว 34269 ลว. 28 ธ.ค. 63)

เนื้อหา

84. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0302.2/ว 4150 ลว. 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง การปฏิบัติราชการและบุคลากรในสังกัด ปค.(ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เนื้อหา

83. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0309.1/ว 3796 ลว. 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนการให้บริการประาชน เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เนื้อหา

82. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0321/ว 31280 ลว. 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการประเมินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของฝ่ายปกครอง "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" ในระดับอำเภอและตำบล

เนื้อหา

81. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0321/ว33665 ลว. 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค.

เนื้อหา

80. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 2705 ลว. 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจและการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

79. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0321/ว 11885 ลว. 5 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

78. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 11944 ลว. 7 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

77. หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ศบค.ชม.) ที่ ชม 0018.1/14756 ลว. 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติกรณีการจำหน่ายอาหารหือเครื่องดื่ม ของสถานบริการ และสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลว. 1 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

76. หนังสือสำนักการสอบสวนและนิติการ ด่วนที่สุด ที่ 0307.3/ว 3252 ลว. 4 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

75. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว14 ลว 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สรุปข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เนื้อหา

74. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 11456 ลว. 30เมษายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เนื้อหา

73. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0305.1/ว 1484 ลว. 30 เมษายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.ปค

เนื้อหา

72. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 11386 ลว. 29 เมษายน 2563

เนื้อหา

71. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 11074 ลว. 27 เมษายน 2563

เนื้อหา

70. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 305.1/6602 ลว. 27 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการบริการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM เรียน ปลัดเมืองพัทยา

เนื้อหา

69. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 2448 ลว. 27 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการบริการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

เนื้อหา

68. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.4/ว 1441 ลว. 24 เมษายน 2563 เรื่อง สรปุข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ 23 เมษายน 2563

เนื้อหา

67. หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 2366 ลว. 22 เมษายน 2563 เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื้อหา

66. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว 10462 ลว. 20 เมษายน 2563

เนื้อหา

65. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 10225 ลว. 16 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการประจำด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด

เนื้อหา

64. หนังสือกรมการปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ.ด่วนที่สุด ที่ 0307.10/ว 2265 ลว. 16 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ (เพิ่มเติม)

เนื้อหา

63. หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 6134 ลว. 20 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) (เพิ่มเติม) เรียน ปลัดเมืองพัทยา

เนื้อหา

62. หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 2315 ลว. 20 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เนื้อหา

61. หนังสือสำนักเลขานุการกรมการปกครอง ที่ มท 0301/ว 462 ลว. 17 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท.)

เนื้อหา
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility