o1 โครงสร้าง

หนังสือสั่งการ กรมการปกครอง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ รายละเอียด

113. มาตรการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ มท 0307.6/ว 1996 ลว. 5 เม.ย. 64

เนื้อหา

112. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ มท 0306.7/ว 1337 ลว. 29 มี.ค. 64

เนื้อหา

111. แนวทางปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ ที่ มท 0321/ว 8274 ลว. 26 มี.ค. 64

เนื้อหา

110. ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ที่ มท 0309.8/ว 78 ลว. 4 มี.ค. 64

เนื้อหา

109. วิทยุกรมการปกครองลงทะเบียนเราชนะสำหรับฯ ที่ มท 0310.3/ว 5155

เนื้อหา

108. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

เนื้อหา

107. ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564) ที่ มท 0320/ว 888 ลว. 11 ก.พ. 64

เนื้อหา

106. ประเด็นคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)

เนื้อหา

105. กำชับการปฏิบัติตนตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ มท 0310.2/ว 3071 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหา

104. ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ มท 0309.8/ว 37 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อหา

103. ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ที่ มท 0307.3/ว 2550 ลว. 27 มกราคม 2564

เนื้อหา

102. สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค. (วันพุธที่ 20 มกราคม 2564)

เนื้อหา

101. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กรณีบุคคลกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ที่ มท 0309.8/ว18 ลว. 21 มกราคม 2564

เนื้อหา

100. การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ มท 0309.2/ว 324 ลว 18 มกราคม 2564

เนื้อหา

99. ขอความร่วมมือโรงรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่ มท 0307.10/ว 355 ลว 19 มกราคม 2564

เนื้อหา

98. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021) ที่ มท 0321/ว 326 ลว 18 มกราคม 2564

เนื้อหา

97. การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Bast Practice) ในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ มท 0321/ว 1067 ลว 14 มกราคม 2564

เนื้อหา

96. เอกสารรับรองผูที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอันเป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าขออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 12 ลว 14 มกราคม 2564)

เนื้อหา

95. มาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัยหาการลักลอบเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญต และปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0317.10/ว 156 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

94. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ มท 0307.6/ว 155 ลว.12 มิถุนายน 2564

เนื้อหา

93. ข้อราชการสำคัญจากการประชุม ศบค.ปค. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 (แจ้งสำนัก/กอง) (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 7 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

92. ข้อราชการสำคัญจากการประชุม ศบค.ปค. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 (โทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 640 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

91. ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.10/ว 534 ลว 8 มกราคม 2564)

เนื้อหา

90. แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (โครงการติดตั้งบานเลื่อนอัตโนมัติ) ในส่วนภูมิภาค (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.2/ว 396 ลว 6 มกราคม 2564)

เนื้อหา

89. การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค.(ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ ว 23 ลว. 5 ม.ค. 64)

เนื้อหา

88. สนับสนุนแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (วิทยุ ในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ ว 2 ลว. 5 ม.ค. 64)

เนื้อหา

87. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูลการจัดทำประวัติและการออกบัตรให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ ว 1 ลว. 5 ม.ค. 64)

เนื้อหา

86. การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ ว 7820 ลว. 30 ธ.ค. 63)

เนื้อหา

85. การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) (หนังสือ ปค ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ ว 34269 ลว. 28 ธ.ค. 63)

เนื้อหา

84. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0302.2/ว 4150 ลว. 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง การปฏิบัติราชการและบุคลากรในสังกัด ปค.(ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

เนื้อหา

83. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0309.1/ว 3796 ลว. 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนการให้บริการประาชน เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เนื้อหา

82. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0321/ว 31280 ลว. 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการประเมินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของฝ่ายปกครอง "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" ในระดับอำเภอและตำบล

เนื้อหา

81. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท. 0321/ว33665 ลว. 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค.

เนื้อหา

80. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 2705 ลว. 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจและการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

79. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0321/ว 11885 ลว. 5 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

78. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว 11944 ลว. 7 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

77. หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ศบค.ชม.) ที่ ชม 0018.1/14756 ลว. 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติกรณีการจำหน่ายอาหารหือเครื่องดื่ม ของสถานบริการ และสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลว. 1 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

76. หนังสือสำนักการสอบสวนและนิติการ ด่วนที่สุด ที่ 0307.3/ว 3252 ลว. 4 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา

75. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท 0321/ว14 ลว 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง สรุปข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เนื้อหา

74. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 11456 ลว. 30เมษายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เนื้อหา

73. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0305.1/ว 1484 ลว. 30 เมษายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.ปค

เนื้อหา

72. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 11386 ลว. 29 เมษายน 2563

เนื้อหา

71. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 11074 ลว. 27 เมษายน 2563

เนื้อหา

70. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 305.1/6602 ลว. 27 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการบริการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM เรียน ปลัดเมืองพัทยา

เนื้อหา

69. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 2448 ลว. 27 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการบริการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

เนื้อหา

68. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.4/ว 1441 ลว. 24 เมษายน 2563 เรื่อง สรปุข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ 23 เมษายน 2563

เนื้อหา

67. หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 2366 ลว. 22 เมษายน 2563 เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เนื้อหา

66. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว 10462 ลว. 20 เมษายน 2563

เนื้อหา

65. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/ว 10225 ลว. 16 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการประจำด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด

เนื้อหา

64. หนังสือกรมการปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ.ด่วนที่สุด ที่ 0307.10/ว 2265 ลว. 16 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ (เพิ่มเติม)

เนื้อหา

63. หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 6134 ลว. 20 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) (เพิ่มเติม) เรียน ปลัดเมืองพัทยา

เนื้อหา

62. หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 2315 ลว. 20 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เนื้อหา

61. หนังสือสำนักเลขานุการกรมการปกครอง ที่ มท 0301/ว 462 ลว. 17 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท.)

เนื้อหา
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility