o1 โครงสร้าง

หนังสือสั่งการ กรมการปกครอง

ไฟล์แนบ

ที่ ชื่อไฟล์ เอกสาร
100.

ขอความร่วมมือโรงรับจำนำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ที่ มท 0307.10/ว 355 ลว 19 มกราคม 2564

เนื้อหา
99.

การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ มท 0309.2/ว 324 ลว 18 มกราคม 2564

เนื้อหา
98.

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)
ที่ มท 0321/ว 326 ลว 18 มกราคม 2564

เนื้อหา
97.

การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Bast Practice) ในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ มท 0321/ว 1067 ลว 14 มกราคม 2564

เนื้อหา
96.

เอกสารรับรองผู้ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอันเป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด (หนังสือ ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0321/ว 12 ลว 14 มกราคม 2564

เนื้อหา
95.

มาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตและปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ฝ่าฝืนกฏหมายหรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด (หนังสือ ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0317.10/ว 156 ลว 8 มกราคม 2564

เนื้อหา
94.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม และสถานที่พักที่ได้แจ้งการปรับปรุงอาคารตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ มท 0307.6/ว 155 ลว.12 มิถุนายน 2564

เนื้อหา
93.

ข้อราชการสำคัญจากการประชุม ศบค.ปค. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 (แจ้งสำนัก/กอง) (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0321/ว 7 ลว 8 มกราคม 2564

เนื้อหา
92.

ข้อราชการสำคัญจากการประชุม ศบค.ปค. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 (โทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0321/ว 640 ลว 8 มกราคม 2564

เนื้อหา
91.

ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0309.10/ว 534 ลว 8 มกราคม 2564

เนื้อหา
90.

แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (โครงการติดตั้งบานเลื่อนอัตโนมัติ) ในส่วนภูมิภาค (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0305.2/ว 396 ลว 6 มกราคม 2564

เนื้อหา
89.

การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0302.2/ ว 23 ลว. 5 ม.ค. 64

เนื้อหา
88.

สนับสนุนแนวทางการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (วิทยุ ในราชการ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0309.8/ ว 2 ลว. 5 ม.ค. 64

เนื้อหา
87.

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร การปรับปรุงข้อมูลการจัดทำประวัติและการออกบัตรให้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) (หนังสือ ปค. ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0309.8/ ว 1 ลว. 5 ม.ค. 64

เนื้อหา
86.

การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (หนังสือ มท ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0307.10/ ว 7820 ลว. 30 ธ.ค. 63

เนื้อหา
85.

การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) (หนังสือ ปค ด่วนที่สุด)
ที่ มท 0305.1/ ว 34269 ลว. 28 ธ.ค. 63

เนื้อหา
84.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง การปฏิบัติราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ที่ มท. 0302.2/ว 4150 ลว. 23 ธันวาคม 2563

เนื้อหา
83.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนการให้บริการประชาชน เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ มท. 0309.1/ว 3796 ลว. 22 ธันวาคม 2563

เนื้อหา
82.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่องการประเมินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของฝ่ายปกครอง "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" ในระดับอำเภอและตำบล
ที่ มท. 0321/ว 31280 ลว. 24 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหา
81.

โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง ข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค.
ที่ มท. 0321/ว33665 ลว. 21 ธันวาคม 2563

เนื้อหา
80.

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจและการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ มท 0321/ว 2705 ลว. 13 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา
79.

โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด


ที่ 0321/ว 11885 ลว. 5 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา
78.

โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ มท 0321/ว 11944 ลว. 7 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา
77.

หนังสือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ศบค.ชม.) เรื่อง ขอหารือแนวปฏิบัติกรณีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ของสถานบริการ และสถานประกอบการ ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ลว. 1 พฤษภาคม 2563
ที่ ชม 0018.1/14756 ลว. 5 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา
76.

หนังสือสำนักการสอบสวนและนิติการ ด่วนที่สุด
ที่ 0307.3/ว 3252 ลว. 4 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา
75.

บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เรื่อง สรุปข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ 30 เมษายน 2563
ที่ มท 0321/ว14 ลว 1 พฤษภาคม 2563

เนื้อหา
74.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ที่ มท 0305.1/ว 11456 ลว. 30 เมษายน 2563

เนื้อหา
73.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.ปค
ที่ 0305.1/ว 1484 ลว. 30 เมษายน 2563

เนื้อหา
72.

โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ มท 0305.1/ว 11386 ลว. 29 เมษายน 2563

เนื้อหา
71.

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ มท 0310.3/ว 11074 ลว. 27 เมษายน 2563

เนื้อหา
70.

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM เรียน ปลัดเมืองพัทยา
ที่ 305.1/6602 ลว. 27 เมษายน 2563

เนื้อหา
69.

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)
ที่ มท 0305.1/ว 2448 ลว. 27 เมษายน 2563

เนื้อหา
68.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง สรุปข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ 23 เมษายน 2563
ที่ มท 0305.4/ว 1441 ลว. 24 เมษายน 2563

เนื้อหา
67.

หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ที่ มท 0305.1/ว 2366 ลว. 22 เมษายน 2563

เนื้อหา
66.

วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด
ที่ 0310.3/ว 10462 ลว. 20 เมษายน 2563

เนื้อหา
65.

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการประจำด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด
ที่ มท 0311.1/ว 10225 ลว. 16 เมษายน 2563

เนื้อหา
64.

หนังสือกรมการปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ (เพิ่มเติม)
ที่ 0307.10/ว 2265 ลว. 16 เมษายน 2563

เนื้อหา
63.

หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) (เพิ่มเติม) เรียน ปลัดเมืองพัทยา
ที่ มท 0305.3/ว 6134 ลว. 20 เมษายน 2563

เนื้อหา
62.

หนังสือกรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม) เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ มท 0305.3/ว 2315 ลว. 20 เมษายน 2563

เนื้อหา
61.

หนังสือสำนักเลขานุการกรมการปกครอง เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือของสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (สนง.ศบค.มท.)
ที่ มท 0301/ว 462 ลว. 17 เมษายน 2563

เนื้อหา
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility