o1 โครงสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ รายละเอียด

3. ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙

เนื้อหา

2. คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน

เนื้อหา

1. สรุปการเสวนา เรื่อง นับถอยหลัง 16 ล้านคน ฉีดวัคซีนโควิด -19 ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผ่านช่องทาง The Reporter FB Live วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

เนื้อหา
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility