o1 โครงสร้าง

หนังสือสั่งการ กรมการปกครอง (หน้า 2)

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ รายละเอียด

60. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 10184 ลว. 16 เมษายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เนื้อหา

59. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0307.3/ว 2232 ลว. 15 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497

เนื้อหา

58. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 1354 ลว. 15 เมษายน 2563 เรื่อง การประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบยีนยันบุคคล กรณี มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

เนื้อหา

57. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 2202 ลว. 14 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

เนื้อหา

56. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/5801 ลว. 14 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

เนื้อหา

55. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 9917 ลว. 13 เมษายน 2563

เนื้อหา

54. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.4/ว 1342 ลว. 13 เมษายน 2563 เรื่องสรุปข้อสั่งการ อปค. ในการประชุม ศบค.ปค. วันที่ 13 เมษายน 2563

เนื้อหา

53. วิทยุสื่อสาร กรมการปกครอง (ในราชการจังหวัดนนทบุรี) ด่วนที่สุด ที่ นบ 0018.1/24 ลว. 13 เมายน 2563

เนื้อหา

52. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0305.3/1321 ลว. 11 เมษายน 2563

เนื้อหา

51. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0305.3/ว 9762 ลว. 11 เมษายน 2563

เนื้อหา

50. หนังสือ สล.ปค. (กง.ชอ.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0301.1/ว 424 ลว. 10 เมษายน 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ

เนื้อหา

49. หนังสือ สล.ปค. (กง.ชอ.) ด่วนที่สุด ที่ มท 0301.1/ว 415 ลว. 9 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์

เนื้อหา

48. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0302.2/ว 1167 ลว. 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปค. (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

47. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0320/ว 2075 ลว. 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

46. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 1228 ลว. 7 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งยกเลิกการรายงานข้อมูลของคณะทำงาน

เนื้อหา

45. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0305.1/ว 9281 ลว. 7 เมษายน 2563

เนื้อหา

44. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 1217 ลว. 6 เมษายน เรื่อง การสำรวจการดำเนินการตามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ระเบียบ/กฎหมายในความรับผิดชอบของ ปค. ในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื้อหา

43. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 1217 ลว. 6 เมษายน เรื่อง การสำรวจการดำเนินการตามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ระเบียบ/กฎหมายในความรับผิดชอบของ ปค. ในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื้อหา

42. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.10/ว 9044 ลว. 2 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เนื้อหา

41. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ ว 9069 ลว. 2 เมษายน 2563

เนื้อหา

40. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 1176 ลว. 1 เมษายน 2563 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการรายงานข้อมูลของคณะทำงาน ศบค.ปค.

เนื้อหา

39. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 118 ลว. 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื้อหา

38. วิทยุสื่อสารในราชกากรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.1/28 ลว. 31 มีนาคม 2563

เนื้อหา

37. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 8682 ลว. 31 มีนาคม 2563

เนื้อหา

36. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 8761 ลว. 31 มีนาคม 2563

เนื้อหา

35. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ 0310.2/ว 1928 ลว. 30 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในพื้นที่จังหวัด

เนื้อหา

34. หนังสือกรมการปกครอง (หนังสือประทับตราแทนการลงนาม) ด่วนที่สุด ที่ 0310.2/ว 8596 ลว. 30 มีนาคม 2563

เนื้อหา

33. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 8444 ลว. 28 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื้อหา

32. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 8410 ลว. 27 มีนาคม 2563

เนื้อหา

31. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 1085 ลว. 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปข้อสั่งการการประชุมชี้แจงแนวทางผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

เนื้อหา

30. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0308.14/ว 8368 ลว. 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อพิจารณาอนุญาตและรับรายงานตัวคนต่างด้าวในการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม

เนื้อหา

29. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 1805 ลว. 25 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เนื้อหา

28. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนทีสุด ที่ มท 0309/ว 8039 ลว. 25 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

27. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 8022 ลว. 25 มีนาคม 2563

เนื้อหา

26. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 1006 ลว. 25 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

25. วิทยุ กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.1/ว 104 ลว. 24 มีนาคม 2563

เนื้อหา

24. โทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 7858 ลว. 24 มีนาคม 2563

เนื้อหา

23. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 1026 ลว. 24 มีนาคม 2563 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมซักซ้อมมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ของกรมการปกครอง

เนื้อหา

22. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.2/ว 1769 ลว. 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

เนื้อหา

21. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.2/ว 1769 ลว. 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

เนื้อหา

20. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 7794 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้

เนื้อหา

19. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 967 ลว. 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัด ปค. ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้

เนื้อหา

18. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 7694 ลว. 21 มีนาคม 2563

เนื้อหา

17. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว 1716 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงรับจำนำปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ

เนื้อหา

16. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 7567 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

เนื้อหา

15. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด มท 0307.6/ว 7563 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เนื้อหา

14. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน) ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 7658 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

13. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 954 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

เนื้อหา

12. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว 953 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

11. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0301.1/ว 329 ลว. 20 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563

เนื้อหา

10. วิทยุ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.8/ว 7455 ลว. 19 มีนาคม 2563

เนื้อหา

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 1681 ลว. 19 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

เนื้อหา

8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ ว 1639 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

เนื้อหา

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 1638 ลว. 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63

เนื้อหา

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.10/ว 1619 ลว. 18 มี.ค. 2563 เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เนื้อหา

5. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 6892 ลว. 13 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เนื้อหา

4. วิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว6749 ลว. 13 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เนื้อหา

3. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 36140 ลว. 6 มีนาคม 2563เรื่อง แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

2. ด่วนที่สุด มท 0305.3/ว 843 ลว. 6 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อหา

1. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 752 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

เนื้อหา
We recommend using our site with : Firefox 31 and higher
Copyright Department of Provincial Administration, Thailand,2019. All Rights Reserved.
w3c ipv6 thaiwebaccessibility