ที่มา :

               แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานมีการประชุม เพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหาร และสมาชิกในองค์กร ที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน รวมทั้งให้มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” โดยให้สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินผลคะแนน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ๙ กิจกรรม ดังนี้
ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ