แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี* *
* บังคับเลือกข้อมูล
แผนพัฒนาอำเภอ
อำเภอ / จังหวัด
ระดับความสมบูรณ์
ของเอกสาร
วันที่ปรับปรุงและ
เผยแพร่เอกสาร
รายละเอียด

= รอกองวิชาการและแผนงานประเมินคะแนนความสมบูรณ์ของเนื้อหา


* *
* บังคับเลือกข้อมูล