ข้อมูลของกฎหมาย คำแปลของกฎหมาย และคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครอง
ตาม พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. 2562


ลำดับ
ชื่อของกฎหมาย
ดาวน์โหลดกฎหมาย
คำแปลของกฎหมาย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
หมายเหตุ
1
พ.ร.บ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503
download
download
download
2
พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
download
download
download
-
3
พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
download
download
download
-
4
พ.ร.บ. คุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช 2483
download
download
download
-
5
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)
download
download
download
-
6
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 (ควบคุมการจำหน่ายและดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา)
download
download
download
-
7
พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499
download
download
download
-
8
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ลว. 28 ก.ย. 2559
download
download
download
-
9
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
download
download
download
-
10
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ลว. ๑๐ มิ.ย. 2559
download
download
download
-
11
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6 /2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลว. 12 มิ.ย. 2562
download
download
download
12
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 (ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ)
download
download
download
-
13
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 (ควบคุมสถานบริการประชาชน เช่น สถานบริการอาบน้ำ โรงแรม บังกะโล สถานเต้นรำ สโมสร และโรงมหรสพ)
download
download
download
-
14
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 83/2557 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมที่สามารถใช้หรือนำมาประกอบเพื่อใช้เล่นการพนัน ลว. ๑๐ ก.ค. 2557
download
download
download
-
15
พ.ร.บ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493
download
download
download
-
16
พ.ร.บ. การพนัน พุทธศักราช 2478
download
download
download
-
18
พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
download
download
download
19
พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
download
download
download
20
พ.ร.บ. จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
download
download
download
21
พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
download
download
download
-
22
พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
download
download
download
23
พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482
download
download
download
-
24
พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
download
download
download
-
25
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ 22 ก.ค. 2558
download
download
download
-
26
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508
download
download
download
-
27
พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497
download
download
download
-
28
พ.ร.บ. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
download
download
download
-
29
พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
download
download
download
-
30
พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
download
download
download
-
31
พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
download
download
download
-
32
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
download
download
download
33
พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505
download
download
download
34
พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547
download
download
download
-
35
พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
download
download
download
-
36
พ.ร.บ. สำหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช 2464
download
download
download
-
37
พ.ร.บ. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530
download
download
download
-
38
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
download
download
download
-
39
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
download
download
download
-
40
พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
download
download
download
-
41
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
download
download
download
-
42
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
download
download
download
43
พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
download
download
download
-
44
พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
download
download
download
-
45
พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช 2485
download
download
download
-
46
พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
download
download
download
47
พ.ร.บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
download
download
download
-
48
พ.ร.บ. นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495
download
download
download
49
พ.ร.บ. เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496
download
download
download
50
พ.ร.บ. วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509
download
download
download

(เพิ่มเติม)
คำแปลของกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของการการปกครอง


ลำดับ
ชื่อของกฎหมาย
ดาวน์โหลดกฎหมาย
คำแปลของกฎหมาย
1
พระราชกฤษฎีการกำหนดเขตสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2563
download
download
2
กฎกระทรวง (พ.ศ.2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
download
download
3
ระเบียบปฏิบัติการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2495
download
download
4
กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
download
download
5
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
download
download
6
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
download
download
7
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
download
download
8
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
download
download